المنت هاشمارنده ها

شمارنده را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

شمارنده
۰
مشتری راضی
۰
پروژه تمام شده
۰ K
دانلود فایل
۰
برنده جایزه