المنت هاجدول قیمت

جدول قیمت را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

قیمت

استاندارد

۳۵ تومان ماهانه

  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
کلیک کنید

پلاس

۶۵ تومان ماهانه

  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
کلیک کنید

حرفه ای

۹۵ تومان ماهانه

  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
  • اضافه کردن ویژگی
کلیک کنید