المنت هاپیشرفت کار

مراحل کار را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

پیشرفت
img
۰۱

جمع آوری اطلاعات

داده ها را از مشتری و متغیرهایی برای مقدماتی با واقعیت کار جمع آوری کنید.

img
۰۲

بررسی توسعه

تجزیه و تحلیل داده ها از مشتری و متغیرهایی برای مقدماتی با کار واقعیت.

img
۰۳

نتایج آزمایش

سعی کنید از اطلاعات مشتری و متغیرهایی برای مقدمات کار با واقعیت استفاده کنید.

لطفا امتیاز دهید

۰ / ۵

رتبه صفحه شما: